0903 517 499 info@woodmarin.sk

Jednomiestny

/kajak, pádlo, vesta/

11€/deň

10€/2-6 dní

8€/7 a viac

Dvojmiestny

/kajak, pádlo, vesta/

20€/deň

19€/2-6 dní

17€/7 a viac

Podmienky zapožičania

 

Vzájomný vzťah medzi požičovňou a nájomcom sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami. Požičovňa prenajíma športové lode /kajaky/ a príslušenstvo k vodnej turistike. Nájomca si je vedomý všetkých rizík spojených s vodnou turistikou a zodpovednosť za vzniknuté problémy preberá na seba podpisom nájomnej zmluvy.

Požičovňa neprenajíma lode a príslušenstvo osobám mladším ako 18 rokov, bez vedomia ich rodičov, alebo zákonného zástupcu.

1. Požičovný poriadok
Zaplatením požičovného vyjadruje nájomca svoj súhlas s požičovným poriadkom, ktorý si dôkladne prečítal, vo všetkých bodoch mu rozumie a súčasne potvrdzuje správnosť údajov uvedených v nájomnej zmluve. Zároveň mu vzniká právo na zapožičanie objednaných vecí.

Nájomca si požičiava všetky veci na svoje vlastné nebezpečenstvo.
Požičovňa nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku klienta, alebo tretích osôb, spôsobené v súvislosti s užívaním zapožičaných vecí.

Vypožičané veci môže užívať iba nájomca a osoby ním určené. Za poškodenie požičaných vecí treťou osobou nesie zodpovednosť sám nájomca a zaväzuje sa uhradiť prípadné náklady na opravu týchto vecí. Nájomca je povinný zabezpečiť zapožičané veci pred krádežou. V prípade odcudzenia je nájomca povinný bezodkladne ohlásiť udalosť prenajímateľovi a polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže.

Nájomca sa zaväzuje používať zapožičané veci výhradne na účely, ku ktorým sú určené a to obvyklým spôsobom. Nájomca je povinný zaobchádzať s požičanými vecami tak, aby nedošlo k zbytočnému poškodeniu a nadmernému opotrebeniu vypožičaných vecí.

Predmet nájmu sa požičiava na obdobie 1 deň , 2-6 dní, 7 a viac dní /nájomná zmluva/

Pri požičaní na 1 deň sa musí predmet nájmu vrátiť do 18.00 hod. Pri požičaní na na viac dní sa musí predmet nájmu vrátiť najneskôr do 18.00 hod. posledného dňa nájmu. Ak nebude predmet nájmu vrátený v dohodnutý deň ukončenia nájmu, účtuje prenajímateľ nájomcovi za každý, aj začatý deň pokutu – denné požičovné za nevrátené vybavenie s príplatkom 100%.

2. Platobné podmienky
V prípade rezervácie na určitý termín je vyžadovaná záloha. Záloha vo výške 50% z ceny výpožičky bude zaplatená v deň vykonania rezervácie.
Doplatok (50% z ceny výpožičky) zaplatíte v hotovosti pri prevzatí lode.
V prípade zrušenia rezervácie Vám bude účtovaných 50% zo zaplatenej zálohy.

Pre uzavretie zmluvného vzťahu medzi požičovňou lodí a nájomcom požadujeme zálohovú platbu/kauciu/. Platba sa vykonáva v hotovosti do rúk prenajímateľa a to vo výške, ktorú určí prenajímateľ. V prípade nevrátenia zapožičanej(ných) veci(í), jej(ich) zničenia a pod. bude táto zálohová platba uplatnená pri riešení sporu.

3. Penále za poškodenie, alebo stratu materiálu
Pri strate, alebo odcudzení zapožičaných vecí je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi cenu tovaru v nadobúdacej hodnote. Pri poškodení, nadmernom opotrebovaní prenajímaného vybavenia spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí prenajímateľ.

4. Storno podmienky
Odstúpenie od objednávky zo stany nájomcu:
Vašu rezerváciu je potrebné zrušiť osobne, emailom, prípadne telefonicky.

5. Prevzatie a odovzdanie materiálu
Pre prevzatie si nezabudnite platný občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo cestovný pas! Bez týchto dokladov nemôže byť požičanie vykonané.
Materiál sa preberá a odovzdáva na sídle firmy ak nie je dohodnuté inak. Pri preberaní a odovzdávaní podpíše nájomca s požičovňou lodí  nájomnú zmluvu, čím prevezme dočasnú hmotnú zodpovednosť za zverený materiál.